Planejament urbanístic

1. Memoria 2. Normativa 3. Memòria Social 4. Agenda i avaluacio economica i financera 5. Estudi mobilitat - M01 - M02 - M03 - M04 6. RISCOS GEOLÒGICS 7. ESTUDIS INUNDABILITAT 8. CATÀLEG PATRIMONI 9. CATÀLEG MASIES 10. VIAL DE CONNEXIÓ 11. ISA MEMÒRIA AMBIENTAL I ANNEX ISA - 1. ISA - 2. AP...
Pla parcial urbanístic SUD-ind-1 de RiudecolsSuspensió de llicències pel termini de d’un any des de l'aprovació inicial del Pla.Aprovació inicial: Acord de la Junta de Govern Local de data 21.12.2018. Anunci sobre aprovació inicial del Pla parcial SUD-ind-1. Descarregar en format .pdfDocuments:...
Subscriure a