2012-2013

Subvencions Diputació de Tarragona 2012-2013


 • Promoció: Parcs 9.162,23 €
 • Per a inversions en equip. mpals. d'interes ciutadà: 6.000€ Adquisició mobiliari espais municipals i 3.000€ en funcionament i manteniment.
 • Despeses de funcionament, conservació i manteniment dels consultoris mèdics locals: 2.021,69€ Consultoris mèdics locals
 • Programes i activitats culturals: 1.184,22€ Activitats ajuntaments
 • Protecció de la salut pública per la reducció de la proliferació d'animals peridomèstics i control de plagues: Periodomèstics 4.122,27€; Plagues 6.767,29 €
 • Protecció de la salut pública per la millora de la qualitat de l'aigua de consum humà: 7.074,40€. Protecció SP. Aigua consum humà
 • Protecció de la salut pública per la seguretat a zones de bany (platges i piscines): 6.758,82€. Protecció SP.Seguretat piscina
 • De caracter excepcional del SAM: 2.420€. Despeses advocat i notaria i 5.482,24€ Reparació urgent canonada
 • Pla d'Acció Municipal. Programa de despesa corrent: 16.000€
 • Subvenció interessos préstecs 2013: Imports 474,37€ i 664,12€
 • Subvenció de despesa corrent 2013: Import 16.000 €
 • Caracter excepcional: Import 9.000€, adquisició d'un motor per el pou d'aigua
 • Programa extraordinari suport centres primer cicle educacio infantil 2012/2013: 7105 €
Amb el suport de la Diputació de Tarragona
Subscriure a